ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNII BIŻUTERII SREBRNEJ

REGULAMIN  www.alfafhu.pl

Sklep dostępny pod adresem www.alfafhu.pl  działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

.

I. Definicje
II. Postanowienia regulaminu
III. Rejestracja
IV. Zawarcie umowy sprzedaży
V. Zapłata ceny
VI. Dostawa towaru
VII. Procedura składania reklamacji
VIII. Gwarancja
IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
X. Postanowienia końcowe

I. Definicje

 1.  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)      REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

c)      SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.alfafhu.pl  

d)     SPRZEDAWCA – Beata Kuzdrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „ALFA FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA”, z siedzibą w Gliwicach, pod adresem ul. Plac Pisatów 8/3, 44-100 Gliwice (adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń), NIP 6481933724, REGON 276412964, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

e)      KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.alfafhu.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

f)       USŁUGODAWCA – SPRZEDAWCA – Beata Kuzdrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „ALFA FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA”, z siedzibą w Gliwicach, pod adresem ul. Plac Pisatów 8/3, 44-100 Gliwice (adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń), NIP 6481933724, REGON 276412964, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

g)      USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.alfafhu.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

h)      STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

i)        ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

j)        UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

k)      KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym
gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

l)        REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na wprowadzeniu danych przez
klienta do utworzonego przez usługodawcę panelu

m)    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

n)      USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne

o)      TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

II. Postanowienia  ogólne regulaminu

 1.              Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.alfafhu.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.alfafhu.pl  bez zgody właściciela są zabronione.
 2.              Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alfafhu.pl  jest Beata Kuzdrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „ALFA FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA”, z siedzibą w Gliwicach, pod adresem ul. Plac Piastów 8/3, 44-100 Gliwice (adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń), NIP 6481933724, REGON 276412964, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3.              Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.alfafhu.pl  jest sprzedaż hurtowa biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
 4.              Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.alfafhu.pl  są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 5.              Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 6.              Sprzedawca dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
 7.              W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8.              Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9.             Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

III. Rejestracja

 1.              Rejestracja w sklepie internetowym www.alfafhu.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2.              W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz aby umożliwić sprzedawcy realizację przyszłych zamówień, użytkownik powinien podać następujące dane:

a)      e-mail,
b)      hasło,
c)      imię i nazwisko/nazwa,
d)     ulica,
e)      numer domu/lokalu,
f)        kod pocztowy,
g)      miasto,
h)      kraj,
i)        województwo,
j)        telefon
k)      NIP
l)        nazwa firmy
m)    REGON

 1.              W przypadku, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 2.              W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

 1.              Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2.              Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.alfafhu.pl , w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3.              Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4.              Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.alfafhu.pl. Klient nie może złożyć zamówienia poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy bez uprzedniej rejestracji. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
 5.              W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 6.              Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 7.              Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 12 – tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.
 8.              Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym www.alfafhu.pl.
 9.              Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.
 10.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędu na stronie (np. błąd ceny lub jej brak) wynikające z pomyłki co jednoznacznie wyklucza sprzedaż/zawarcie umowy takich produktów Klientowi.

  Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji sprzedaży/zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
  a. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia.
  b. Klient nie zapłacił Sprzedawcy za towar/zamówienie w ciągu 3 dni daty złożonego zamówienia lub jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  d. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  e. Klient nie odebrał uprzednio zamówionego towaru.
  f. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.
  g. Klient narusza postanowienia regulaminu.
  h. Udostępnienia login i hasło osobom trzecim.
  i. Zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
  Sprzedawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w sytuacjach opisanych w punkcie 11 niniejszego paragrafu. Jeżeli w tym czasie Klient posiada niezrealizowane zamówienia są one anulowane, natomiast jeżeli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot.

V. Zapłata ceny

 1.              Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
 2.              Ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.alfafhu.pl  podane są w złotych polskich i są cenami netto. Ceny zawierające wszystkie podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów podane są w podsumowaniu zamówienia jako cena brutto. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie na stronie internetowej sprzedawcy oraz są widoczne dla klienta w formularzu przed złożeniem zamówienia..
 3.              Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

a)    przelew na konto bankowe,

b)   płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 1.              W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:

95 1050 1298 1000 0022 1414 2156

 1.              W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 2.              Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 3.              Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI. Realizacja dostawy towaru

 1.              Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.              Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedawcą, możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy – ul. Plac Piastów 8/3, 44-100 Gliwice.
 3.              Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 h. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna dotrzeć następnego dnia roboczego, po dniu nadania przesyłki.
 4.              Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

VII. Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1.              Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2.              Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 3.              Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4.              Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 5.              Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

VIII. Gwarancja

 1.              Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane w sklepie.  
 2.              Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1.              Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

a)         założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

b)        umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

c)         Newsletter

 1.              Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 2.              Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3.              Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 4.              Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 5.              Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 6.              Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail: alfafhu@gmail.com  lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 7.              Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
 8.              Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku, gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 9.      Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

  x Prawo Do Odstąpienia Od Umowy

  Prawo do odstąpienia od umowy przysługuję towarom, które nie posiadają śladów użytkowania, są oryginalnie zapakowane wraz z wszystkimi metkami, pudełkami oraz paragonami, które nie przylegają bezpośrednio do dodatkowego opakowania wysyłkowego, które może spowodować uszkodzenie oryginalnych opakowań, metek lub towaru. Towar jest w nienaruszonym stanie, posiada wszystkie oryginalne, nieuszkodzone, niezdemontowane kamienie

  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuję w przypadku gdy :

  a) Towar został zniszczony/uszkodzony, nosi ślady użytkowania, zarysowania, odbarwienia itp.

  b) W odesłanym zwrocie brakuję : towaru, pudełek, metek, paragonu

  c) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  d) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
                            e) Usługa/Towar został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta

  f) Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  g) Towary wytwarzane są według specyfikacji Klienta, w szczególności grawerowanych.

  h) Towar został w jakikolwiek sposób przerabiany, naprawiany własnoręcznie przez Klienta lub przez osoby trzecie oraz jeżeli dokonywano w nich jakiejkolwiek ingerencji.

  i) uprawnienie nie dotyczy towarów zakupionych w systemie ratalnym

XI. Postanowienia końcowe

 1.        Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 2.        Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 3.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4.        Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 5.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 6.        Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

a)      telefonicznie:   +48694484355 lub +48322388930

b)      pisemnie na adres: ALFA FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA, ul. Plac Piastów 8/3, 44-100 Gliwice.

c)      e-mail:  alfafhu@gmail.com

 1.              Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.alfafhu.pl . Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie  go i zapisanie w pamięci komputera.
 2.      Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku. 
Mój Koszyk
Kategorie
Hurtownia Biżuterii Srebrnej Alfa

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie przeglądania. Jeśli kontynuujesz korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień plików cookie lub klikasz "Zgoda" poniżej, to wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności

Close